Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

1. Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s § 140 a § 141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Pri výrobe a výdaji jedál v zariadeniach školského stravovania odporúčame používať nasledovné materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie:
2.1. MSN a receptúry pre školské stravovanie
2.2. MSN a receptúry pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2008.

3. Zriaďovateľ podľa miestnych podmienok zabezpečuje ekonomicky a organizačne efektívnosť školského stravovania detí a žiakov formou zriaďovania zariadení školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných stravujúc je upravený v platnom prevádzkovom poriadku školy alebo školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR v súlade so zákonom č.355/2007 Z . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v súlade s vyhláškou MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Podávanie suchej stravy prichádza do úvahy vo výnimočných prípadoch(krátkodobo) v prípade napr. havarijných situácií, školských výletov apod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať§ 24 ods. 5 písm. bl zákona č.355/2007 Z. z..

5. Odporúča sa školám a školským zariadeniam zabezpečovať propagáciu zdravej výživy deťom, žiakom a ich rodičom, formou poskytovania informácii o. školskom stravovaní, organizovania ochutnávok(nátierok, mliečnych nápojov a mliečnych výrobkov, zeleninových šalátov a podobne) v spolupráci s dodávateľmi tovarov, sponzorských príspevkov, darovaných poľnohospodárskych produktov od rodičov, za účasti regionálnej tlače, televízie a pod. Propagáciu organizovať aj v čase prítomnosti rodičov počas konania rodičovských združení.

6. Odporúča sa školám a školským zariadeniam a ich zriaďovateľom v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.l2/2008 zo 6.10.2008 spolupracovať s mliekarenskými podnikmi v SR, ktorí sú žiadateľmi o finančnú pomoc v zmysle uplatnenia nariadenia vlády SR č.399/2008 Z. z. O poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách a pre žiakov na základných a stredných školách.

7. Riaditeľ (vedúci) zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy aleboriaditeľom školského zariadenia:

7.1. pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v zariadení školského stravovania,

7.2. pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov,

7.3. pri výchove k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a
stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí, žiakov pri zabezpečovaní školského mliečneho programu,

7.4. pri zabezpečovaní podnikateľskej činnosti.

Pracovno - právna oblasť:

l. Dodržiavať pracovný poriadok, školský poriadok materskej školy, organizačný poriadok exteriérového zariadenia materskej školy (čas, náplň, úlohy - zákonné normy, predpisy, pokyny nadriadených ...) a plniť priebežne úlohy z pracovného plánu materskej školy,

2. Efektívne využívanie pracovného času nepedagogických - prevádzkových zamestnancov materskej školy (plnenie si pracovných povinností, ako nariaďuje pracovná zmluva)


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka