Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

1. Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania

zabezpečuje v súlade s § 140 a § 141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Pri výrobe a výdaji jedál v zariadeniach školského stravovania odporúčame používať

nasledovné materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie:

2.1. MSN a receptúry pre školské stravovanie

2.2. MSN a receptúry pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2008.

 

3. Zriaďovateľ podľa miestnych podmienok zabezpečuje ekonomicky a organizačne

efektívnosť školského stravovania detí a žiakov formou zriaďovania zariadení školského

stravovania, ktorých je zriaďovateľom v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

 

4. Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných

stravujúc je upravený v platnom prevádzkovom poriadku školy alebo školského zariadenia

schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR v súlade so

zákonom č.355/2007 Z . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v súlade s vyhláškou MZ SR

č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Podávanie suchej stravy prichádza do úvahy vo výnimočných prípadoch(krátkodobo) v

prípade napr. havarijných situácií, školských výletov apod. Aj táto strava musí svojím

zložením zodpovedať§ 24 ods. 5 písm. bl zákona č.355/2007 Z. z..

 

5. Odporúča sa školám a školským zariadeniam zabezpečovať propagáciu zdravej výživy

deťom, žiakom a ich rodičom, formou poskytovania informácii o. školskom stravovaní,

organizovania ochutnávok(nátierok, mliečnych nápojov a mliečnych výrobkov,

zeleninových šalátov a podobne) v spolupráci s dodávateľmi tovarov, sponzorských

príspevkov, darovaných poľnohospodárskych produktov od rodičov, za účasti regionálnej

tlače, televízie a pod. Propagáciu organizovať aj v čase prítomnosti rodičov počas konania

rodičovských združení.

 

6. Odporúča sa školám a školským zariadeniam a ich zriaďovateľom v súlade s Metodickým

usmernením MŠ SR č.l2/2008 zo 6.10.2008 spolupracovať s mliekarenskými podnikmi v

SR, ktorí sú žiadateľmi o finančnú pomoc v zmysle uplatnenia nariadenia vlády SR

č.399/2008 Z. z. O poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

pre deti v materských školách a pre žiakov na základných a stredných školách.

 

7. Riaditeľ (vedúci) zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo

riaditeľom školského zariadenia:

7.1. pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v zariadení školského

stravovania,

7.2. pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak,

aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým

potrebám stravujúcich sa detí a žiakov,

7.3. pri výchove k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a

stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí, žiakov pri

zabezpečovaní školského mliečneho programu,

7.4. pri zabezpečovaní podnikateľskej činnosti.

 

Pracovno - právna oblasť:

l. Dodržiavať pracovný poriadok, školský poriadok materskej školy, organizačný poriadok

exteriérového zariadenia materskej školy (čas, náplň, úlohy - zákonné normy, predpisy,

pokyny nadriadených ...) a plniť priebežne úlohy z pracovného plánu materskej školy,

2. Efektívne využívanie pracovného času nepedagogických - prevádzkových zamestnancov

materskej školy (plnenie si pracovných povinností, ako nariaďuje pracovná zmluva)


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka